Спеціальність: 101 „Екологія”

Галузь знань: 10 „Природничі науки”

Спеціальність: 101 „Екологія”

Освітні ступені:
молодший спеціаліст (3 роки)
бакалавр (4 роки)
магістр (1,5 роки)

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Комп'ютерні науки та інформаційні технології
Фізична реабілітація
Соціальна робота

ЕКОЛОГІЯ як наука і діяльність спрямована на вивчення взаємовідносин організмів із довкіллям, дослідження структурно-функціональної організації надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі. Інтенсивна техногенна діяльність людини привела нас на поріг глобальних екологічних катастроф, провісниками яких стали парниковий ефект та кислотні дощі, виснаження озонового шару та спустелювання, загрожуюче забруднення довкілля різними токсичними речовинами, а на Україні, до того ж, додалися наслідки Чорнобильської аварії. Фахівець з екології це професіонал, який здатний встановлювати закономірності взаємозв’язків між організмами, їхніми угрупованнями та умовами довкілля; розробляти методи визначення екологічного стану природних і штучних угруповань; спостерігати за змінами в окремих екосистемах та біосфері в цілому, прогнозувати їхні наслідки; створювати бази даних та розробляти рекомендації для екологічно безпечного планування господарської і соціальної діяльності людини; застосувати екологічні знання у справі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Зусилля викладачів кафедри екології та охорони навколишнього середовища зосереджені на підготовці фахівців, які володіють знаннями з міжнародного та українського природоохоронного законодавства, моделювання та прогнозування стану довкілля, екологічної експертизи, екологічного аудиту, природоохоронного інспектування, заповідної справи, лісового та мисливського господарства та ін.

Випускники здобувають вищу освіту на початковому рівні з присвоєнням кваліфікації "Технік-еколог", першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації "Бакалавр екології, організатор природокористування" та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації „Магістр екології, викладач вищого навчального закладу”. У 2016 році буде здійснюватись останній набір на освітній рівень „спеціаліст” з присвоєнням кваліфікації „Спеціаліст з екології та охорони навколишнього середовища”.
Освітній ступінь бакалавра з екології є базовим для продовження навчання за програмою підготовки магістра в нашому інституті.

Навчання здійснюється в лекційних залах та навчальних класах; в добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі; в науково-навчальних лабораторіях хімії та геохімії довкілля; вимірювання параметрів навколишнього природного середовища; загальної екології; загальної біології та ін.

Базами практики є Приазовський національний природний парк, Мелітопольська міжрайонна екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція в Херсонській області, Мелітопольська міська санітарно-епідеміологічна станція, Скадовське управління водного господарства та ін.

Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі „Moodle”. Її основні переваги:

-    можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;
-    незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;
-    можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;
-    можливість тестування знань студентів та автоматичної, незалежної від викладача, перевірки результатів;
-    наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні та тих, які навчаються на заочній формі);
-    можливість контролю керівництвом інституту, університету за навчальним процесом в межах конкретної дисципліни в онлайн-режимі та ін.

На території інституту студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі за встановленим графіком, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів), через персональні ноутбуки, айфони, планшети за допомогою безкоштовної системи Wi-Fi.

ОБОВ'ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

-    надання послуг в рослинництві і тваринництві;
-    облаштування ландшафтів;
-    проведення технічних досліджень стану природного середовища;
-    розробка проектів систем контролю за забрудненням навколишнього середовища;
-    вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності тощо;
-    аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод тощо;
-    надання санітарні послуг, прибирання сміття та знищення відходів;
-    оброблення органічних відходів для їх подальшої утилізації
-    надання послуг у лісовому господарстві: консультування з питань ведення лісового господарства;
-    проведення геофізичних, геологічних та сейсмічних досліджень;
-    консультування у сфері навколишнього середовища;
-    керівництво програмами щодо захисту навколишнього середовища;
-    надання освітніх послуг та ін.

ПОСАДИ

Для освітнього ступеня „молодший спеціаліст”:
технік-еколог;
технік-лаборант.

Для освітнього ступеня „бакалавр”:
організатор природокористування;
інспектор з охорони природи;
інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду;
інспектор з охорони природо-заповідного фонду;
інспектор з використання водних ресурсів;
інспектор державний;
стажист-дослідник.

Для освітнього ступеня „магістр”:
еколог;
інженер-дослідник;
інженер-лаборант;
інженер з відтворення природних екосистем;
інженера з природокористування;
фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
асистент, консультант, спеціаліст державної служби;
молодший науковий  співробітник;
науковий співробітник;
науковий  співробітник-консультант;
фахівець з екологічної освіти;
викладач вищого навчального закладу.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-    в екологічних інспекціях;
-    в санітарно-епідеміологічних станціях;
-    в управліннях водного господарства;
-    на промислових підприємствах;
-    у природних парках, заповідниках, заказниках;
-    у лісових, мисливських, рибних господарствах;
-    в екологічних пунктах пропуску на державному кордоні;
-    в науково-дослідних установах;
-    в навчальних закладах та ін.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека