СТАТУТ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

СТАТУТ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Прийнято на ІІ Раді лідерів студентського самоврядування 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" 
10 листопада 2001 року.

 

1.Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування - це добровільне об'єднання студентів Університету «Україна», яке створюється для ефективного виконання передбачених чинним законодавством завдань, що стоять перед ним.

1.2. Студентське самоврядування в університеті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, виявленню у нього організаційних здібностей та творчого потенціалу, формуванню високопрофесійних та організаторських навичок майбутнього спеціаліста в народному господарстві незалежної України.

1.3. Основна мета студентського самоврядування - сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, формування гідного громадянина України на основі загальнолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу.

1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, чинним законодавством, наказами Міністерства освіти і науки, рішеннями співзасновників - Київської міської державної адміністрації, Статутом ВМУРоЛ "Україна", Статутом та Положенням про органи студентського самоврядування в університеті.

1.5. Органи студентського самоврядування створюються та функціонують на принципах демократичності, гуманізму, гласності та рівноправності всіх їх членів.

2.Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
2.1. Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків - як студентів і громадян.
2.2. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.

2.3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.

2.4. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
2.5. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів винахідливих та кмітливих та за інтересами.

2.6. Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

2.7. Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

2.8. Сприяння працевлаштуванню випускників.

2.9. Участь у роботі керівних органів університету.

2.10. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

3.Організаційна побудова студентського самоврядування

3.1. Студентське самоврядування створюється для вирішення завдань, визначених основними напрямками його діяльності. 

3.2. Очолює студентське самоврядування особа, яка виконує загальні керівні функції згідно Статуту.

3.3. Студентський Парламент будується з урахуванням специфіки регіону, а також із урахуванням певних загальних принципів діяльності, які висвітлені в основних завданнях органів студентського самоврядування.
3.4. Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори університету, на яких затверджується цей Статут та заслуховуються звіти кожного з учасників зборів; також обирається виконавчий орган структури, визначається термін повноважень цього органу та заслуховується його звіт.

3.5. Тричі на рік (у грудні, лютому і травні) збирається Рада Президентів студентського самоврядування та голів Студентського Парламенту від територіально відокремлених структурних підрозділів університету.

3.6. На установчих засіданнях у грудні розглядаються питання планування роботи на рік; у лютому - обговорення результатів проведеної роботи, винесення на розгляд Ради нових пропозицій та вирішення проблем, що виникають під час роботи; у травні - звітне засідання Ради студентського самоврядування, підведення підсумків та обмін досвідом.

3.7. На засіданні Ради ведеться протокол, який підписується Президентом СП або Радником та відповідальним секретарем.

3.8. Місце проведення засідань вирішується за ініціативою територіально відокремлених структурних підрозділів.

4.Додаткові положення

4.1 Органи студентського самоврядування університету користуються всебічною підтримкою і допомогою керівництва у вирішенні питань забезпечення приміщенням, обладнанням, документацією, коштами.

4.2. Органи студентського самоврядування мають право отримувати кошти від спонсорських організацій, благодійних фондів та зароблені самими студентами.

 

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека