НМЗ 101 „ЕКОЛОГІЯ”

 

Основними нормативними документами, що визначають організацію навчального процесу при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю 101 „Екологія”, якими керуються викладачі в роботі, є освітньо-професійна програма та навчальний план, робочій навчальний плани, які затверджені у встановленому порядку. Іншими важливими документами, які мають значення для нормативного, організаційно-методичного та наукового забезпечення спеціальності є Статут університету, Концепція освітньої діяльності інституту, „Положення про організацію навчального процесу”, „Положення про організацію виховної роботи”, „Положення про підготовку курсових та дипломних робіт”, „Положення про проходження практик”, накази Міністерства освіти і науки України, рішення Вченої ради університету, Вченої Ради інституту.

Навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 101 „Екологія” стовідсотково забезпечений робочими програмами дисциплін, планами семінарських, практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, методичними вказівками і тематикою контрольних, курсових, магістерських  робіт, пакетами контрольних завдань для перевірки знань студентів, програмами практик,  завданнями та матеріалами для самостійної роботи, критеріями оцінювання знань і вмінь студентів.

У навчальних та робочих  програмах розподілено та нормовано навчальний матеріал, вказані форми перевірки знань, подані критерії поточного і підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок.       

Відповідно до навчального плану студенти  освітнього рівня "бакалавр" виконують курсові роботи з Загальної екології, Екологічної безпеки, Моніторингу довкілля.

Студенти освітнього рівня "магістр" виконують курсову роботу зі Стратегії сталого розвитку а також магістерську роботу.

Керівництво курсовими, магістерськими роботами здійснюють провідні викладачі кафедри. Тематика курсових, магістерських робіт відображає сучасний стан екологічних проблем та перспективи їх вирішення. Тематика курсових, магістерських робіт обговорена та затверджена на засіданні кафедриекології таохорони навколишнього середовища. Розроблені методичні рекомендації до написання курсових, магісткрських робіт, (авторидоктор біологічних наук, професор Лисенко В.І., кандидат біологічних наук, доцент Сурядна Н.М.).

Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі „Moodle”. Її основні переваги:

-   можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;

-   незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;

-   можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;

-   можливість тестування знань студентів та автоматичної, незалежної від викладача, перевірки результатів;

-   наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні та тих, які навчаються на заочній формі);

-   можливість контролю керівництвом інституту, університету за навчальним процесом в межах конкретної дисципліни в онлайн-режимі та ін.

На території інституту студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі за встановленим графіком, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів), через персональні ноутбуки, айфони, планшети за допомогою безкоштовної системи Wi-Fi.

Викладачами кафедри розроблені кредитно-модульні курси дисциплін навчального плану для інтерактивного навчання та впровадження їх у практичний навчальний процес.

В навчальний процес впроваджено комбіновану систему в мережі дистанційного навчання із використанням кейсової та веб-технологій, створено систему NeoCad – так званий „віртуальний університет. Сьогодні в університеті використовуються відеолекції, які читають доктори наук, професори, провідні вчені-науковці які транслюються  по всіх ТВСП у різних регіонах України, проводяться онлайн-конференції, публічні онлайн-захисти дипломних проектів тощо. З метою впровадження комп’ютерних, інформаційних та комбінованих технологій у навчальний процес створено Лабораторію інформаційних та комунікаційних технологій „ІнКомТех” та Аудіовідеостудію „Талан-студіо”.

Відповідно до навчальних планів студенти освітнього рівня "бакалавр" проходять загально-екологічну навчальну, ландшафтно-екологічну навчальну, навчальну з екології та виробничу практики.

Студенти освітнього рівня "магістр" проходять науково-дослідницьку та педагогічну і переддипломну практики.

Базами практики є Приазовський національний природний парк, Мелітопольська міжрайонна екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція в Херсонській області, Мелітопольська міська санітарно-епідеміологічна станція, Скадовське управління водного господарства.

Практика організована на належному рівні. Безпосереднє керівництво нею здійснюватиметься провіднимивикладачами інституту та керівниками відповідних підрозділів установ.

У ході практики студенти мають змогу скласти загальну характеристику установи практики, напрямків роботи відділів, вивчити функціональні обов'язки та кваліфікаційні вимоги до працівників, взяти активну участь в заходах, які проводяться природоохоронними службами у період проходження практики, отримати навички проведення екологічного моніторингу, організації і проведення природозахисних заходів, збору статистичних даних про стан навколишнього середовища і на підставі цього зібрати необхідний матеріал для написання магістерської роботи.

Для ефективної організації та проведення практик розроблено робочі програми практики, методичні рекомендації до проходження практики студентами та оформлення звітних документів.

Для ефективного підсумкового контролю за якістю знань студентів складені завдання для проміжного контролю, модульних контрольних робіт, питання до заліків та іспитів, комплекти комплексних контрольних робіт (ККР) з усіх обов’язкових дисциплін навчального плану, програми та методичні рекомендації до державного іспиту та захисту магістерської роботи.


Перелік дисциплін навчального плану
з підготовки фахівців освітнього рівня "магістр"
спеціальності 101 "Екологія"
 
з/п
Найменування дисципліни
за навчальним планом
Найменування розробника програми
1
2
3
1.
Дидактика вищої школи
Соціальної роботи
2.
Екологічний менеджмент і аудит
Екології та інформаційних технологій
3.
Стратегія сталого розвитку
Екології та інформаційних технологій
4.
Методологія та організація наукових досліджень
Екології та інформаційних технологій
5.
Теорія еволюції
Екології та інформаційних технологій
6.
Управління техногенною та екологічною безпекою
Екології та інформаційних технологій
7.
Екологічна стандартизація і сертифікація
Екології та інформаційних технологій
8.
Управління природно-заповідним фондом
Екології та інформаційних технологій
9.
Екологічна політика
Екології та інформаційних технологій
10.
Системний аналіз якості навколишнього середовища
Екології та інформаційних технологій
11.
Геоінформаційні системи в екології
Екології та інформаційних технологій
12.
Комплексне екологічне планування та проектування
Екології та інформаційних технологій
13.
Екологічне інспектування
Екології та інформаційних технологій
14.
Екологічний ризик
Екології та інформаційних технологій
15.
Менеджмент екологічних програм і проектів
Екології та інформаційних технологій
16.
Фінанси природокористування
Екології та інформаційних технологій
17.
Зональне біорізноманіття
Екології та інформаційних технологій
18.
Економічна відповідальність за екологічні правопорушення
Екології та інформаційних технологій
19.
Розробка екологічних стартап проектів
Екології та інформаційних технологій
20.
Міжнародне екологічне співробітництво
Екології та інформаційних технологій
21.
Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
Екології та інформаційних технологій
 
 
Перелік дисциплін навчального плану
з підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр"
спеціальності 101 "Екологія"
 
з/п
Найменування дисципліни
за навчальним планом
Кафедра, за якою закріплена дисципліна
1
2
3
1.
Україна в контексті світового розвитку
Соціальної роботи
2.
Українська мова:
(за професійним спрямуванням)
Соціальної роботи
3.
Іноземна мова:
(за професійним спрямуванням)
Соціальної роботи
4.
Фізичне виховання
Фізичної реабілітації
5.
Інформаційні технології
Екології та інформаційних технологій
6.
Основи наукових досліджень
Екології та інформаційних технологій
7.
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Екології та інформаційних технологій
8.
Інвалідність і суспільство
Фізичної реабілітації
9.
Вища математика
Екології та інформаційних технологій
10.
Фізика
Екології та інформаційних технологій
11.
Загальна та аналітична хімія
Екології та інформаційних технологій
12.
Геологія з основами геоморфології
Екології та інформаційних технологій
13.
Метеорологія і кліматологія
Екології та інформаційних технологій
14.
Гідрологія
Екології та інформаційних технологій
15.
Грунтознавство
Екології та інформаційних технологій
16.
Філософія
Соціальної роботи
17.
Іноземна мова
Соціальної роботи
18.
Охорона праці в галузі
Екології та інформаційних технологій
19.
Інформаційні технології в галузі
( відповідно до спеціальності)
Екології та інформаційних технологій
20.
Вступ до фаху
Екології та інформаційних технологій
21.
Загальна біологія
Екології та інформаційних технологій
22.
Загальна екологія (та неоекологія)
Екології та інформаційних технологій
23.
Біогеохімія довкілля
Екології та інформаційних технологій
24.
Економіка природокористування
Екології та інформаційних технологій
25.
Екологія людини
Екології та інформаційних технологій
26.
Радіоекологія
Екології та інформаційних технологій
27.
Екологічна безпека
Екології та інформаційних технологій
28.
Загальна хімічна технологія
Екології та інформаційних технологій
29.
Техноекологія
Екології та інформаційних технологій
30.
Нормування антропогенного навантаження на навколишне середовище
Екології та інформаційних технологій
31.
Ландшафтна екологія
Екології та інформаційних технологій
32.
Екологічна експертиза
Екології та інформаційних технологій
33.
Заповідна справа
Екології та інформаційних технологій
34.
Природоохоронне інспектування
Екології та інформаційних технологій
35.
Природоохоронне законодавство та екологічне право
Екології та інформаційних технологій
36.
Моніторинг довкілля
Екології та інформаційних технологій
37.
Техніка захисту довкілля
Екології та інформаційних технологій
38.
Теорія і практика експерименту
Екології та інформаційних технологій
39.
Урбоекологія
Екології та інформаційних технологій
40.
Моделювання та прогнозування стану довкілля
Екології та інформаційних технологій
41.
Організація та управління в екологічній діяльності
Екології та інформаційних технологій
42.
Біогеографія
Екології та інформаційних технологій
43.
Основи мисливського господарства
Екології та інформаційних технологій
44.
Екологічний аудит
Екології та інформаційних технологій
45.
Екологія нижчих хребетних
Екології та інформаційних технологій
46.
Екологічне картографування
Екології та інформаційних технологій
47.
Принцип використання ресурсів тварин
Екології та інформаційних технологій
48.
Мінеральні ресурси України
Екології та інформаційних технологій
49.
Використання та відтворення рибних ресурсів
Екології та інформаційних технологій
50.
Лісове господарство
Екології та інформаційних технологій
51.
Утилізація та рекуперація відходів
Екології та інформаційних технологій
52.
Фітомеліорація та охорона земель
Екології та інформаційних технологій
53.
Рекреаційний туризм
Екології та інформаційних технологій
54.
Моделювання хімічних та екологічних процесів
Екології та інформаційних технологій
55.
Агроекологія
Екології та інформаційних технологій
56.
Екологічна паспортизація територій і підприємств
Екології та інформаційних технологій
57.
Біоіндикація
Екології та інформаційних технологій
58.
Інженерна екологія
Екології та інформаційних технологій
59.
Основи сільськогосподарської екології
Екології та інформаційних технологій
60.
Основи екобезпеки акваторій і територій
Екології та інформаційних технологій
61.
Управління відходами
Екології та інформаційних технологій
62.
Природні ресурси України
Екології та інформаційних технологій
63.
Лісова рекультивація земель
Екології та інформаційних технологій
 
 
 
Перелік дисциплін навчального плану
з підготовки фахівців освітнього рівня "молодший спеціаліст"
спеціальності 101 "Екологія"
 
з/п
Найменування дисципліни
за навчальним планом
Циклова комісія, за якою закріплена дисципліна
1
2
3
1.
Україна в контексті світового розвитку
Соціальної роботи
2.
Українська мова:
(за професійним спрямуванням)
Соціальної роботи
3.
Іноземна мова:
(за професійним спрямуванням)
Соціальної роботи
4.
Фізичне виховання
Соціальної роботи
5.
Інформаційні технології
Екології
6.
Основи наукових досліджень
Екології
7.
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Екології
8.
Інвалідність і суспільство
Соціальної роботи
9.
Вища математика
Екології
10.
Фізика
Екології
11.
Загальна та аналітична хімія
Екології
12.
Загальна біологія
Екології
13.
Метеорологія і кліматологія
Екології
14.
Загальна екологія
Екології
15.
Фізико-хімічний аналіз
Екології
16.
Основи філософських знань
Екології
17.
Іноземна мова
Соціальної роботи
18.
Вступ до фаху
Екології
19.
Геологія з основами геоморфології
Екології
20.
Боігеохімія довкілля
Екології
21.
Основи охорони праці
Екології
22.
Грунтознавство
Екології
23.
Заповідна справа
Екології
24.
Гідрологія
Екології
25.
Основи метрології та стандартизації
Екології
26.
Екологічне законодавство
Екології
27.
Техноекологія
Екології
28.
Збалансоване природокористування
Екології
29.
Екологічна безпека
Екології
30.
Екологічна експертиза
Екології
31.
Ландшафтна екологія
Екології
32.
Моніторинг довкілля
Екології
33.
Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища
Екології
34.
Біогеографія
Екології
35.
Природні ресурси України
Екології
36.
Екологічний аудит
Екології
37.
Основи екобезпеки акваторій і територій
Екології
38.
Радіоекологія
Екології
39.
Моделювання хімічних та екологічних процесів
Екології
40.
Екологічне картографування
Екології
41.
Використання та відтворення рибних ресурсів
Екології
42.
Основи мисливського господарства
Екології
43.
Мінеральні ресурси України
Екології
44.
Принцип використання ресурсів тварин
Екології
45.
Агроекологія
Екології
46.
Лісове господарство
Екології
47.
Біоіндикація
Екології
48.
Утилізація та рекуперація відходів
Екології
49.
Основи сільськогосподарської екології
Екології
50.
Фітомеліорація та охорона земель
Екології
51.
Екологічна генетика
Екології
52.
Біологія мисливських тварин
Екології
53.
Лісова рекультивація земель
Екології

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

 

 

Університет "Україна": історія успіху

 

 

 

Пісня про Університет "Україна

 

 

Бібліотека