НМЗ 101 „ЕКОЛОГІЯ”

 

Основними нормативними документами, що визначають організацію навчального процесу при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю 101 „Екологія”, якими керуються викладачі в роботі, є освітньо-професійна програма та навчальний план, робочій навчальний плани, які затверджені у встановленому порядку. Іншими важливими документами, які мають значення для нормативного, організаційно-методичного та наукового забезпечення спеціальності є Статут університету, Концепція освітньої діяльності інституту, „Положення про організацію навчального процесу”, „Положення про організацію виховної роботи”, „Положення про підготовку курсових та дипломних робіт”, „Положення про проходження практик”, накази Міністерства освіти і науки України, рішення Вченої ради університету, Вченої Ради інституту.

Навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 101 „Екологія” стовідсотково забезпечений робочими програмами дисциплін, планами семінарських, практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, методичними вказівками і тематикою контрольних, курсових, магістерських  робіт, пакетами контрольних завдань для перевірки знань студентів, програмами практик,  завданнями та матеріалами для самостійної роботи, критеріями оцінювання знань і вмінь студентів.

У навчальних та робочих  програмах розподілено та нормовано навчальний матеріал, вказані форми перевірки знань, подані критерії поточного і підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок.       

Відповідно до навчального плану студенти  освітнього рівня "бакалавр" виконують курсові роботи з Загальної екології, Екологічної безпеки, Моніторингу довкілля.

Студенти освітнього рівня "магістр" виконують курсову роботу зі Стратегії сталого розвитку а також магістерську роботу.

Керівництво курсовими, магістерськими роботами здійснюють провідні викладачі кафедри. Тематика курсових, магістерських робіт відображає сучасний стан екологічних проблем та перспективи їх вирішення. Тематика курсових, магістерських робіт обговорена та затверджена на засіданні кафедриекології таохорони навколишнього середовища. Розроблені методичні рекомендації до написання курсових, магісткрських робіт, (авторидоктор біологічних наук, професор Лисенко В.І., кандидат біологічних наук, доцент Сурядна Н.М.).

Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі „Moodle”. Її основні переваги:

-   можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;

-   незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;

-   можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;

-   можливість тестування знань студентів та автоматичної, незалежної від викладача, перевірки результатів;

-   наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні та тих, які навчаються на заочній формі);

-   можливість контролю керівництвом інституту, університету за навчальним процесом в межах конкретної дисципліни в онлайн-режимі та ін.

На території інституту студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі за встановленим графіком, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів), через персональні ноутбуки, айфони, планшети за допомогою безкоштовної системи Wi-Fi.

Викладачами кафедри розроблені кредитно-модульні курси дисциплін навчального плану для інтерактивного навчання та впровадження їх у практичний навчальний процес.

В навчальний процес впроваджено комбіновану систему в мережі дистанційного навчання із використанням кейсової та веб-технологій, створено систему NeoCad – так званий „віртуальний університет. Сьогодні в університеті використовуються відеолекції, які читають доктори наук, професори, провідні вчені-науковці які транслюються  по всіх ТВСП у різних регіонах України, проводяться онлайн-конференції, публічні онлайн-захисти дипломних проектів тощо. З метою впровадження комп’ютерних, інформаційних та комбінованих технологій у навчальний процес створено Лабораторію інформаційних та комунікаційних технологій „ІнКомТех” та Аудіовідеостудію „Талан-студіо”.

Відповідно до навчальних планів студенти освітнього рівня "бакалавр" проходять загально-екологічну навчальну, ландшафтно-екологічну навчальну, навчальну з екології та виробничу практики.

Студенти освітнього рівня "магістр" проходять науково-дослідницьку та педагогічну і переддипломну практики.

Базами практики є Приазовський національний природний парк, Мелітопольська міжрайонна екологічна інспекція, Державна екологічна інспекція в Херсонській області, Мелітопольська міська санітарно-епідеміологічна станція, Скадовське управління водного господарства.

Практика організована на належному рівні. Безпосереднє керівництво нею здійснюватиметься провіднимивикладачами інституту та керівниками відповідних підрозділів установ.

У ході практики студенти мають змогу скласти загальну характеристику установи практики, напрямків роботи відділів, вивчити функціональні обов'язки та кваліфікаційні вимоги до працівників, взяти активну участь в заходах, які проводяться природоохоронними службами у період проходження практики, отримати навички проведення екологічного моніторингу, організації і проведення природозахисних заходів, збору статистичних даних про стан навколишнього середовища і на підставі цього зібрати необхідний матеріал для написання магістерської роботи.

Для ефективної організації та проведення практик розроблено робочі програми практики, методичні рекомендації до проходження практики студентами та оформлення звітних документів.

Для ефективного підсумкового контролю за якістю знань студентів складені завдання для проміжного контролю, модульних контрольних робіт, питання до заліків та іспитів, комплекти комплексних контрольних робіт (ККР) з усіх обов’язкових дисциплін навчального плану, програми та методичні рекомендації до державного іспиту та захисту магістерської роботи.

 

Перелік дисциплін навчального плану

з підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр"

спеціальності 101 "Екологія"

з/п
Найменування дисципліни
за навчальним планом
Кафедра, за якою закріплена дисципліна
1
2
3
1.            
Українська мова (за професійним спрямуванням)
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
2.            
Історія України
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
3.            
Історія української культури
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
4.            
Україна в контексті світового розвитку
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
5.            
Іноземна мова
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
6.            
Філософія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
7.            
Політологія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
8.            
Фізична культура
фізичної реабілітації
9.            
Безпека життєдіяльності / Цивільний захист
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
10.       
Інформаційні технології
інформатики та комп’ютерної техніки
11.       
Основи наукових досліджень
екології та охорони навколишнього середовища
12.       
Вища математика
інформатики та комп’ютерної техніки
13.       
Фізика
інформатики та комп’ютерної техніки
14.       
Загальна та аналітична хімія
екології та охорони навколишнього середовища
15.       
Геологія з основами геоморфології
екології та охорони навколишнього середовища
16.       
Метеорологія і кліматологія
екології та охорони навколишнього середовища
17.       
Гідрологія
екології та охорони навколишнього середовища
18.       
Грунтознавство
екології та охорони навколишнього середовища
19.       
Основи охорони праці
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
20.       
Комп'ютерна обробка екологічної інформації
інформатики та комп’ютерної техніки
21.       
Вступ до фаху
екології та охорони навколишнього середовища
22.       
Економіка природокористування
інформатики та комп’ютерної техніки
23.       
Екологічна експертиза
екології та охорони навколишнього середовища
24.       
Організація та управління в екологічній діяльності
екології та охорони навколишнього середовища
25.       
Ландшафтна екологія
екології та охорони навколишнього середовища
26.       
Природоохоронне законодавство та екологічне право
екології та охорони навколишнього середовища
27.       
Моделювання та прогнозування стану довкілля
екології та охорони навколишнього середовища
28.       
Моніторинг довкілля
екології та охорони навколишнього середовища
29.       
Радіоекологія
екології та охорони навколишнього середовища
30.       
Екологічний аудит
екології та охорони навколишнього середовища
31.       
Техноекологія
екології та охорони навколишнього середовища
32.       
Екологічна безпека
екології та охорони навколишнього середовища
33.       
Природоохоронне інспектування
екології та охорони навколишнього середовища
34.       
Заповідна справа
екології та охорони навколишнього середовища
35.       
Урбоекологія
екології та охорони навколишнього середовища
36.       
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
екології та охорони навколишнього середовища
37.       
Загальна біологія
екології та охорони навколишнього середовища
38.       
Загальна екологія (та неоекологія)
екології та охорони навколишнього середовища
39.       
Мінеральні ресурси України
екології та охорони навколишнього середовища
40.       
Лісове господарство
екології та охорони навколишнього середовища
41.       
Екологія міських систем
екології та охорони навколишнього середовища
42.       
Загальна хімічна технологія
екології та охорони навколишнього середовища
43.       
Техніка захисту довкілля
екології та охорони навколишнього середовища
44.       
Біогеохімія довкілля
екології та охорони навколишнього середовища
45.       
Біогеографія / Зоогеографія
екології та охорони навколишнього середовища
46.       
Методи досліджень в екології / Теорія і практика експерименту
екології та охорони навколишнього середовища
47.       
Природна та культурна спадщина / Шляхи розвитку альтернативної енергетики
екології та охорони навколишнього середовища
48.       
Регіональне та галузеве природокористування / Глобальні проблеми природокористування
екології та охорони навколишнього середовища
49.       
Екологічна генетика / Геохімічна діяльність мікроорганізмів
екології та охорони навколишнього середовища
50.       
Геоінформаційні технології в екології / Екологічне картографування
екології та охорони навколишнього середовища
51.       
Рибні ресурси України / Використання та відтворення рибних ресурсів
екології та охорони навколишнього середовища
52.       
Основи мисливського господарства / Мисливські ресурси світу
екології та охорони навколишнього середовища
53.       
Міжнародні екологічні стандарти / Оцінка впливу на навколишне середовище
екології та охорони навколишнього середовища
54.       
Біологія мисливських тварин / Принцип використання ресурсів тварин
екології та охорони навколишнього середовища
55.       
Біоіндикація / Забруднюючі речовини та їх властивості
екології та охорони навколишнього середовища
56.       
Агроекологія / Охорона та відновлення грунтів
екології та охорони навколишнього середовища
57.       
Небезпечні природні процеси та захист довкілля /  Озеленення населених міст
екології та охорони навколишнього середовища
58.       
Утилізація та рекуперація відходів / Етноекологія
екології та охорони навколишнього середовища
59.       
Фітомеліорація  та охорона земель / Екологічний туризм                                                
екології та охорони навколишнього середовища

 

Перелік дисциплін навчального плану

з підготовки фахівців освітнього рівня "магістр"

спеціальності 101 "Екологія"

з/п
Найменування дисципліни
за навчальним планом
Найменування розробника програми
1
2
3
   1.
Інтелектуальна власність
екології та охорони навколишнього середовища
   2.
Педагогіка та психологія вищої школи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   3.
Методика викладання у вищій школі
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   4.
Методологія та організація наукових досліджень
екології та охорони навколишнього середовища
   5.
Екологічний менеджмент і аудит
екології та охорони навколишнього середовища
   6.
Стратегія сталого розвитку
екології та охорони навколишнього середовища
   7.
Теорія еволюції
екології та охорони навколишнього середовища
   8.
Системний аналіз якості навколишнього середовища
екології та охорони навколишнього середовища
   9.
Екологічна стандартизація і сертифікація
екології та охорони навколишнього середовища
   10.
Управління природо-заповідним фондом
екології та охорони навколишнього середовища
   11.
Геоінформаційні системи в екології
екології та охорони навколишнього середовища
   12.
Екологічна політика
екології та охорони навколишнього середовища
   13.
Рекреаційні ресурси/Туристсько-рекреаційні ресурси світу
екології та охорони навколишнього середовища
   14.
Міжнародне екологічне співоробітництво/Основи міжнародної еколого-економічної діяльності
екології та охорони навколишнього середовища
   15.
Комплексне екологічне планування та проектування/Еколого-економічне управління
екології та охорони навколишнього середовища
   16.
Управління техногенною та екологічною безпекою/Екологічне інспектування
екології та охорони навколишнього середовища
   17.
Екологічний ризик/Теорія систем в екології
екології та охорони навколишнього середовища
   18.
Складання та управління екологічними проектами/ Фандрайзинг
екології та охорони навколишнього середовища