НМЗ 122 "КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ"

 

Основними нормативними документами, що визначають організацію навчального процесу при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю 122 „Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, якими керуються викладачі в роботі, є освітньо-професійна програма та навчальний план, робочій навчальний плани, які затверджені у встановленому порядку. Іншими важливими документами, які мають значення для нормативного, організаційно-методичного та наукового забезпечення спеціальності є Статут університету, Концепція освітньої діяльності інституту, „Положення про організацію навчального процесу”, „Положення про організацію виховної роботи”, „Положення про підготовку курсових та дипломних робіт”, „Положення про проходження практик”, накази Міністерства освіти і науки України, рішення Вченої ради університету, Вченої Ради інституту.

Навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 122 „Комп’ютерні науки та інформаційні технології” стовідсотково забезпечений робочими програмами дисциплін, планами семінарських, практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, методичними вказівками і тематикою контрольних, курсових, дипломних  робіт, пакетами контрольних завдань для перевірки знань студентів, програмами практик,  завданнями та матеріалами для самостійної роботи, критеріями оцінювання знань і вмінь студентів.

У навчальних та робочих  програмах розподілено та нормовано навчальний матеріал, вказані форми перевірки знань, подані критерії поточного і підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок.       

Відповідно до навчального плану студенти  освітнього рівня "бакалавр" виконують курсові роботи з Об’єктно-орієнтованого програмування, Організації баз даних і знань, Технології створення програмних продуктів а також дипломну роботу.

Керівництво курсовими, дипломними роботами здійснюють провідні викладачі кафедри. Тематика курсових робіт відображає сучасний стан проблем у сфері інформатики та комп’ютерної техніки та перспективи їх вирішення. Розроблені методичні рекомендації до написання курсових, дипломних робіт, (автори кандидат технічних наук, доцент Чураков А.Я., кандидат педагогічних наук, доцент Брянцева Г.В.).

Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі „Moodle”. Її основні переваги:

-   можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;

-   незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;

-   можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;

-   можливість тестування знань студентів та автоматичної, незалежної від викладача, перевірки результатів;

-   наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні та тих, які навчаються на заочній формі);

-   можливість контролю керівництвом інституту, університету за навчальним процесом в межах конкретної дисципліни в онлайн-режимі та ін.

На території інституту студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі за встановленим графіком, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів), через персональні ноутбуки, айфони, планшети за допомогою безкоштовної системи Wi-Fi.

Викладачами кафедри розроблені кредитно-модульні курси дисциплін навчального плану для інтерактивного навчання та впровадження їх у практичний навчальний процес.

В навчальний процес впроваджено комбіновану систему в мережі дистанційного навчання із використанням кейсової та веб-технологій, створено систему NeoCad – так званий „віртуальний університет. Сьогодні в університеті використовуються відеолекції, які читають доктори наук, професори, провідні вчені-науковці які транслюються  по всіх ТВСП у різних регіонах України, проводяться онлайн-конференції, публічні онлайн-захисти дипломних проектів тощо. З метою впровадження комп’ютерних, інформаційних та комбінованих технологій у навчальний процес створено Лабораторію інформаційних та комунікаційних технологій „ІнКомТех” та Аудіовідеостудію „Талан-студіо”.

Відповідно до навчальних планів студенти освітнього рівня "бакалавр" проходять навчальну, технологічну, переддипломну практики.

Базами практики є ТОВ ВКФ "Надія-Грандекс", Мелітопольська філія ДП "Запоріжжя-стандартметрологія, ПАТ "Гідросила МЗТГ", Мелітопольська міжрайонна екологічна інспекція.

Практика організована на належному рівні. Безпосереднє керівництво нею здійснюватиметься провіднимивикладачами інституту та керівниками відповідних підрозділів установ.

У ході практики студенти матимуть змогу скласти загальну характеристику установи практики, напрямків роботи відділів, вивчити функціональні обов'язки та кваліфікаційні вимоги до працівників, здіснити практичне обслуговування програмного забезпечення підприємства, закріпити на практиці знання про адмінімтрування та тестування програмних систем і комплексів, взяти активну участь в заходах, які проводяться І-Тслужбами у період проходження практики і на підставі цього зібрати необхідний матеріал для написання курсових та дипломних робіт.

Для ефективної організації та проведення практик розроблено робочі програми практики, методичні рекомендації до проходження практики студентами та оформлення звітних документів.

Для ефективного підсумкового контролю за якістю знань студентів складені завдання для проміжного контролю, модульних контрольних робіт, питання до заліків та іспитів, комплекти комплексних контрольних робіт (ККР) з усіх обов’язкових дисциплін навчального плану, програми та методичні рекомендації до державного іспиту та захисту магістерської роботи.

 

Перелік дисциплін навчального плану

з підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр"

спеціальності 122 „Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

з/п
Найменування дисципліни
за навчальним планом
Кафедра, за якою закріплена дисципліна
1
2
3
1.            
Історія України
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
2.            
Україна в контексті світового розвитку
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
3.            
Історія української культури
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
4.            
Українська мова (за проф. спрямуванням)
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
5.            
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
6.            
Фізичне виховання
Фізичної реабілітації
7.            
Правознавство
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
8.            
 Політологія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
9.            
 Соціологія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
10.       
Економічна теорія
інформатики та комп’ютерних технологій
11.       
Безпека життєдіяльності / Цивільний захист
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
12.       
Екологія та екологічна етика
екології та охорони навколишнього середовища
13.       
Інформаційні технології
інформатики та комп’ютерних технологій
14.       
Основи наукових досліджень
екології та охорони навколишнього середовища
15.       
Вища математика
інформатики та комп’ютерних технологій
16.       
Фізика
інформатики та комп’ютерних технологій
17.       
Дискретна математика
інформатики та комп’ютерних технологій
18.       
Теорія ймовірностей та математична статистика
інформатики та комп’ютерних технологій
19.       
Теорія алгоритмів
інформатики та комп’ютерних технологій
20.       
Чисельні методи
інформатики та комп’ютерних технологій
21.       
Математичні методи дослідження операцій
інформатики та комп’ютерних технологій
22.       
Алгоритмізація та програмування
інформатики та комп’ютерних технологій
23.       
Обєктно-орієнтоване програмування
інформатики та комп’ютерних технологій
24.       
Операційні системи
інформатики та комп’ютерних технологій
25.       
Організазія баз даних та знань
інформатики та комп’ютерних технологій
26.       
WEB-технології та WEB-дизайн
інформатики та комп’ютерних технологій
27.       
Комп'ютерна графіка
інформатики та комп’ютерних технологій
28.       
Розробка клієнт-серверних застосувань
інформатики та комп’ютерних технологій
29.       
Технологія створення програмних продуктів
інформатики та комп’ютерних технологій
30.       
Технології захисту інформації
інформатики та комп’ютерних технологій
31.       
Тестування програмних систем і комплексів
інформатики та комп’ютерних технологій
32.       
Електротехніка та основи електроніки
інформатики та комп’ютерних технологій
33.       
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
інформатики та комп’ютерних технологій
34.       
Комп'ютерні мережі
інформатики та комп’ютерних технологій
35.       
Економіка та основи ІТ -бізнесу
інформатики та комп’ютерних технологій
36.       
Основи охорони праці
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
37.       
Адміністрування програмних систем і комплексів
інформатики та комп’ютерних технологій
38.       
Вступ до спеціальності/Основи інформатики
інформатики та комп’ютерних технологій
39.       
Технологія та мови створення WEB-сайтів/Програмування інтернет
інформатики та комп’ютерних технологій
40.       
Інформаційні системи в бізнесі/Економіка програмного забезпечення
інформатики та комп’ютерних технологій
41.       
Системне програмне забезпечення/Архітектура та проектування програмного забезпечення
інформатики та комп’ютерних технологій
42.       
Дискретні структури/Періферійні пристрої ЕОМ
інформатики та комп’ютерних технологій
43.       
Інтегровані пакети прикладних програм/ Сучасні теорії управління
інформатики та комп’ютерних технологій
44.       
Людинно-машинна взаємодія/Ділова англійська мова
інформатики та комп’ютерних технологій
45.       
Проектний практикум/ Штучний інтелект
інформатики та комп’ютерних технологій
46.       
Конструювання програмного забезпечення/Моделювання програмного забезпечення
інформатики та комп’ютерних технологій
47.       
Групова динамика і комунікації/Теорія прийняття рішень
інформатики та комп’ютерних технологій
 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

 

 

Університет "Україна": історія успіху

 

 

 

Пісня про Університет "Україна

 

 

Бібліотека