НМЗ 231 „СОЦІАЛЬНА РОБОТА”

 

Основними нормативними документами, що визначають організацію навчального процесу при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю 231 „Соціальна робота”, якими керуються викладачі в роботі, є освітньо-професійна програма та навчальний план, робочій навчальний плани, які затверджені у встановленому порядку. Іншими важливими документами, які мають значення для нормативного, організаційно-методичного та наукового забезпечення спеціальності є Статут університету, Концепція освітньої діяльності інституту, „Положення про організацію навчального процесу”, „Положення про організацію виховної роботи”, „Положення про підготовку курсових та дипломних робіт”, „Положення про проходження практик”, накази Міністерства освіти і науки України, рішення Вченої ради університету, Вченої Ради інституту.

Навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 231 „Соціальна робота” стовідсотково забезпечений робочими програмами дисциплін, планами семінарських, практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, методичними вказівками і тематикою контрольних, курсових, магістерських  робіт, пакетами контрольних завдань для перевірки знань студентів, програмами практик,  завданнями та матеріалами для самостійної роботи, критеріями оцінювання знань і вмінь студентів.

У навчальних та робочих  програмах розподілено та нормовано навчальний матеріал, вказані форми перевірки знань, подані критерії поточного і підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок.       

Відповідно до навчального плану студенти  освітнього рівня "бакалавр" виконують курсові роботи з Соціальної роботи з групами клієнтів, Теорії і практики соціальної роботи, Соціальної роботи з сім’єю, дітьми та молоддю.

Студенти освітнього рівня "магістр" виконують курсову роботу з Сучасних моделей  та технологій соціальної роботи а також магістерську роботу.

Керівництво курсовими, магістерськими роботами здійснюють провідні викладачі кафедри соціальної роботи. Тематика курсових і магістерських робіт відображає сучасний стан соціальних проблем та перспективи їх вирішення: роботу з людьми похилого віку, менеджмент соціальної роботи, організацію діяльності соціальних служб тощо.  Розроблені методичні рекомендації до написання курсових, магісткрських робіт, (автори доктор соціологічних наук, професор Чигрин В.О., кандидат соціологічних наук, доцент Александров Д.В.).

Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі „Moodle”. Її основні переваги:

-   можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;

-   незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;

-   можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;

-   можливість тестування знань студентів та автоматичної, незалежної від викладача, перевірки результатів;

-   наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні та тих, які навчаються на заочній формі);

-   можливість контролю керівництвом інституту, університету за навчальним процесом в межах конкретної дисципліни в онлайн-режимі та ін.

На території інституту студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі за встановленим графіком, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів), через персональні ноутбуки, айфони, планшети за допомогою безкоштовної системи Wi-Fi.

Викладачами кафедри розроблені кредитно-модульні курси дисциплін навчального плану для інтерактивного навчання та впровадження їх у практичний навчальний процес.

В навчальний процес впроваджено комбіновану систему в мережі дистанційного навчання із використанням кейсової та веб-технологій, створено систему NeoCad – так званий „віртуальний університет. Сьогодні в університеті використовуються відеолекції, які читають доктори наук, професори, провідні вчені-науковці які транслюються  по всіх ТВСП у різних регіонах України, проводяться онлайн-конференції, публічні онлайн-захисти дипломних проектів тощо. З метою впровадження комп’ютерних, інформаційних та комбінованих технологій у навчальний процес створено Лабораторію інформаційних та комунікаційних технологій „ІнКомТех” та Аудіовідеостудію „Талан-студіо”.

Відповідно до навчальних планів студенти освітнього рівня "бакалавр" проходять ознайомчу, навчальну, технологічну та стажувальну практики.

Студенти освітнього рівня "магістр" проходять науково-дослідницьку та педагогічну і переддипломну практики.

Базами практики є Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Територіальний центр соціального обслуговування Мелітопольської міської ради, Управління Пенсійного фонду України в м. Мелітополі,  Мелітопольський НВК №16 Мелітопольскої міської ради, Мелітопольська загальноосвітня школа-інтернат «Гармонія», «Запорізький обласний фонд Розвиток майбутнього».

Практика організована на належному рівні. Безпосереднє керівництво нею здійснюватиметься провіднимивикладачами інституту та керівниками відповідних підрозділів установ.

У ході практик студенти мають змогу скласти загальну характеристику установи практики, напрямків роботи відділів, вивчити функціональні обов'язки та кваліфікаційні вимоги до працівників, провести консультування окремих клієнтів, взяти активну участь в заходах, які проводяться службами у період проходження практики, отримати навички проведення консультаційної роботи, організації і проведення тренінгових програм з розвитку комунікативних і організаторських здібностей, проведення соціологічних опитувань і їх аналізу, і на підставі цього зібрати необхідний матеріал для написання курсової роботи, провести дослідження для написання магістерської роботи.

Для ефективної організації та проведення практик розроблено робочі програми практики, методичні рекомендації до проходження практики студентами та оформлення звітних документів.

Для ефективного підсумкового контролю за якістю знань студентів складені завдання для проміжного контролю, модульних контрольних робіт, питання до заліків та іспитів, комплекти комплексних контрольних робіт (ККР) з усіх обов’язкових дисциплін навчального плану, програми та методичні рекомендації до державного іспиту та захисту магістерської роботи.

 

Перелік дисциплін навчального плану

з підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр"

спеціальності 231 "Соціальна робота"

з/п
Найменування дисципліни
за навчальним планом
Кафедра, за якою закріплена дисципліна
1
2
3
1.            
Історія Української культури
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
2.            
Історія України
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
3.            
Україна в контексті світового розвитку
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
4.            
Українська мова (за професійним спрямуванням)
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
5.            
Філософія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
6.            
Фізична культура
Фізичної реабілітації
7.            
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
8.            
Економічна теорія / Економіка соціальної роботи
інформатики та комп’ютерного моніторингу
9.            
Правознавство  /  Менеджмент
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
10.       
Психологія  / Логіка
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
11.       
Політологія / Менеджмент
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
12.       
Екологія та екологічна етика
екології та охорони навколишнього середовища
13.       
Основи наукових досліджень
екології та охорони навколишнього середовища
14.       
Інформаційні технології
інформатики та комп’ютерного моніторингу
15.       
Біологія та основи генетики людини
екології та охорони навколишнього середовища
16.       
Безпека життєдіяльності / Цивільний захист
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
17.       
Соціологія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
18.       
Соціальна політика
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
19.       
Психологія особистості
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
20.       
Загальна теорія здоров'я
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
21.       
Педагогіка
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
22.       
Вступ до спеціальності
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
23.       
Історія соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
24.       
Основи теорії соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
25.       
Ведення професійних документів
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
26.       
Педагогічна майстерність
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
27.       
Методи соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
28.       
Практикум з соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
29.       
Психологія здоров'я та здорового способу життя
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
30.       
Система організацій соціальної сфери
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
31.       
Соціальна робота з групами клієнтів
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
32.       
Теорія і практика соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
33.       
Психологія соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
34.       
Інформаційні технології в галузі
інформатики та комп’ютерного моніторингу
35.       
Менеджмент соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
36.       
Теорії соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
37.       
Консультування у соціальній роботі
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
38.       
Охорона праці в галузі
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
39.       
Соціальна робота з людьми похилого віку
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
40.       
Соціальна робота з сім'єю, дітьми та молоддю
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
41.       
Трудове право/Право Європейського Союзу
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
42.       
Педагогічний практикум/Теорія і практика психологічного тренінгу
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
43.       
Соціальна педагогіка/Деонтологія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
44.       
Культура ділового спілкування/Риторика
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
45.       
Основи роботи з персоналом/Пенітенціарна педагогіка і психологія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
46.       
Конфесійна підтримка в соціальній роботі/Антропологія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
47.       
Соціальне забезпечення різних верств населення/Соціальна профілактика
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
48.       
Конфліктологія/Правове регулювання соціальних конфліктів
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
49.       
Право соціального забезпечення/Пенітенціарна педагогіка і психологія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
50.       
Прикладні технології соціальної роботи/Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
51.       
Психодіагностика/Соціальна робота на підприємстві
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
52.       
Інновації в соціальній діяльності/Патопсихологія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
53.       
Вікова та соціальна психологія/Основи психодіагностики та психоконсультації
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
54.       
Методологія та організація соціальних досліджень/Спеціалізовані служби в соціальній сфері
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
55.       
Основи реабілітології/Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
56.       
Соціальний аудит та інспектування/Рекламно-інформаційні технології та інноваційні методики в соціальній роботі
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
57.       
Медико-соціальні проблеми людей з обмеженими можливостями/Формування професійного мислення
Фізичної реабілітації

 

 

Перелік дисциплін навчального плану

з підготовки фахівців освітнього рівня "магістр"

спеціальності 231 "Соціальна робота"

з/п
Найменування дисципліни
за навчальним планом
Найменування розробника програми
1
2
3
   1.
Інтелектуальна власність
екології та охорони навколишнього середовища
   2.
Соціально-політичні зміни у сучасному суспільстві
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   3.
Філософія соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   4.
Педагогіка та психологія вищої школи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   5.
Методика викладання у вищій школі
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   6.
Методологія та організація наукових досліджень
 
   7.
Менеджмент наукової інформації
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   8.
Сучасні моделі та технології соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   9.
Соціальне управління та місцеве самоврядування
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   10.
Профілактика професійного вигорання у соціальній роботі
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   11.
Європейські стандарти соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   12.
Соціологія особистості
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   13.
Новітні технології у фізичній і соціальній реабілітації
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   14.
Паблік- рилейшинз у соціальній роботі/Права людини і соціальна робота
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   15.
Технології складання соціальних проектів/Нетрадиційні моделі соціальної роботи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   16.
Системи соціального захисту/Етнополітичні процеси у сучасній Україні
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   17.
 Інтернет-ресурси у соціальній роботі/Інтернет-супровід у соціальній роботі
інформатики та комп’ютерного моніторингу
   18.
Моделювання процесів професійної реабілітації/Біологічна адаптивність і соціальна адаптованість людини
Фізичної реабілітації
   19.
Основи соціальної реабілітації/Соціальна робота в державних і громадських організаціях
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

 

 

Університет "Україна": історія успіху

 

 

 

Пісня про Університет "Україна

 

 

Бібліотека