НМЗ 227 „ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ”

 

Основними нормативними документами, що визначають організацію навчального процесу при підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю 227 „Фізична реабілітація”, якими керуються викладачі в роботі, є освітньо-професійна програма та навчальний план, робочій навчальний плани, які затверджені у встановленому порядку. Іншими важливими документами, які мають значення для нормативного, організаційно-методичного та наукового забезпечення спеціальності є Статут університету, Концепція освітньої діяльності інституту, „Положення про організацію навчального процесу”, „Положення про організацію виховної роботи”, „Положення про підготовку курсових та дипломних робіт”, „Положення про проходження практик”, накази Міністерства освіти і науки України, рішення Вченої ради університету, Вченої Ради інституту.

Навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 227 „Фізична реабілітація” стовідсотково забезпечений робочими програмами дисциплін, планами семінарських, практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, методичними вказівками і тематикою контрольних, курсових, магістерських  робіт, пакетами контрольних завдань для перевірки знань студентів, програмами практик,  завданнями та матеріалами для самостійної роботи, критеріями оцінювання знань і вмінь студентів.

У навчальних та робочих  програмах розподілено та нормовано навчальний матеріал, вказані форми перевірки знань, подані критерії поточного і підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок.       

Відповідно до навчального плану студенти  освітнього рівня "бакалавр" виконують курсові роботи з Теорії і технології та видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності, Методики навчання основ здоров’я та здорового способу життя, Реабілітаційних технологій.

Студенти освітнього рівня "магістр" виконують курсову роботу з Теорії та методики реабілітаційної роботи а також магістерську роботу.

Керівництво курсовими, магістерськими роботами здійснюють провідні викладачі кафедри. Тематика курсових, магістерських робіт відображає сучасний стан екологічних проблем та перспективи їх вирішення. Тематика курсових робіт щорічно поновлюється викладачами кафедри, вона відображає сучасний стан проблем здоров’я людини та можливості і перспективи їх вирішення. Розроблені методичні рекомендації до написання курсових, магісткрських робіт, (автори доктор біологічних наук, професор Христова Т.Є, кандидат біологічних наук, доцент Казакова С.М.).

Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі „Moodle”. Її основні переваги:

-   можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;

-   незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;

-   можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;

-   можливість тестування знань студентів та автоматичної, незалежної від викладача, перевірки результатів;

-   наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні та тих, які навчаються на заочній формі);

-   можливість контролю керівництвом інституту, університету за навчальним процесом в межах конкретної дисципліни в онлайн-режимі та ін.

На території інституту студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі за встановленим графіком, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів), через персональні ноутбуки, айфони, планшети за допомогою безкоштовної системи Wi-Fi.

Викладачами кафедри розроблені кредитно-модульні курси дисциплін навчального плану для інтерактивного навчання та впровадження їх у практичний навчальний процес.

В навчальний процес впроваджено комбіновану систему в мережі дистанційного навчання із використанням кейсової та веб-технологій, створено систему NeoCad – так званий „віртуальний університет. Сьогодні в університеті використовуються відеолекції, які читають доктори наук, професори, провідні вчені-науковці які транслюються  по всіх ТВСП у різних регіонах України, проводяться онлайн-конференції, публічні онлайн-захисти дипломних проектів тощо. З метою впровадження комп’ютерних, інформаційних та комбінованих технологій у навчальний процес створено Лабораторію інформаційних та комунікаційних технологій „ІнКомТех” та Аудіовідеостудію „Талан-студіо”.

Відповідно до навчальних планів студенти освітнього рівня "бакалавр" проходять ознайомчу, навчальну, навчальну (педагогічну) в школі та виробничу практики.

Студенти освітнього рівня "магістр" проходять науково-дослідницьку та педагогічну і переддипломну практики.

Базами практики є КУ «Мелітопольська міська дитяча лікарня», Санаторій «Кирилівка», Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, ЗАТ «Приазовкурорт» «Клінічний санаторій «Бердянськ», Мелітопольський НВК №16 „Дитячий садок-школа-ВУЗ”, Промінівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів.

Практика організована на належному рівні. Безпосереднє керівництво нею здійснюватиметься провіднимивикладачами інституту та керівниками відповідних підрозділів установ.

У ході практики студенти мають змогу скласти загальну характеристику установи практики, напрямків роботи відділів, вивчити функціональні обов'язки та кваліфікаційні вимоги до працівників, взяти активну участь в заходах, які проводяться службами у період проходження практики, отримати навички проведення консультаційної роботи, організації і проведення реабілітаційних програм, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, вивчити передові методики практичної фізичної реабілітації, і на підставі цього зібрати необхідний матеріал для написання курсової роботи, провести дослідження для написання магістерської роботи.

Для ефективної організації та проведення практик розроблено робочі програми практики, методичні рекомендації до проходження практики студентами та оформлення звітних документів.

Для ефективного підсумкового контролю за якістю знань студентів складені завдання для проміжного контролю, модульних контрольних робіт, питання до заліків та іспитів, комплекти комплексних контрольних робіт (ККР) з усіх обов’язкових дисциплін навчального плану, програми та методичні рекомендації до державного іспиту та захисту магістерської роботи.

 

Перелік дисциплін навчального плану

з підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр"

спеціальності 227 "Фізична реабілітація"

з/п
Найменування дисципліни
за навчальним планом
Кафедра, за якою закріплена дисципліна
1
2
3
1.            
Історія української культури
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
2.            
Історія України
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
3.            
Україна в контексті світового розвитку
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
4.            
Українська мова (за професійним спрямуванням)
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
5.            
Філософія
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
6.            
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
7.            
Фізичне виховання
фізичної реабілітації
8.            
Економічна теорія / Соціологія / Логіка
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
9.            
Правознавство  /  Соціологія  / Менеджмент
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
10.       
Психологія  / Соціологія /  Логіка
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
11.       
Політологія / Соціологія / Менеджмент
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
12.       
Безпека життєдіяльності / Цивільний захист
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
13.       
Екологія та екологічна етика
екології та охорони навколишнього середовища
14.       
Інформаційні технології
інформатики та комп’ютерного моніторингу
15.       
Основи наукових досліджень
екології та охорони навколишнього середовища
16.       
Анатомія людини
фізичної реабілітації
17.       
Фізіологія людини
фізичної реабілітації
18.       
Біохімія
екології та охорони навколишнього середовища
19.       
Гігієна
фізичної реабілітації
20.       
Вікова анатомія та фізіологія
фізичної реабілітації
21.       
Біології та основи  генетики людини
фізичної реабілітації
22.       
Біомеханіка
фізичної реабілітації
23.       
Історія спортивного та олімпійського руху
фізичної реабілітації
24.       
Вступ до спеціальності
фізичної реабілітації
25.       
Теорія і методика фізичного виховання
фізичної реабілітації
26.       
Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрям.)
фізичної реабілітації
27.       
Загальна теорія здоров'я
фізичної реабілітації
28.       
Педагогіка
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
29.       
Теорія і технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
фізичної реабілітації
30.       
Психологія здоров'я та здорового способу життя
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
31.       
Методика навчання основ здоров'я та здорового способу життя
фізичної реабілітації
32.       
Діагностика і моніторинг стану здоров'я
фізичної реабілітації
33.       
Фізіологія рухової активності
фізичної реабілітації
34.       
Основи раціонального  харчування
фізичної реабілітації
35.       
Долікарська медична допомога у невідкладних станах
фізичної реабілітації
36.       
Охорона праці в галузі
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
37.       
Масаж загальний і самомасаж
фізичної реабілітації
38.       
Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)
фізичної реабілітації
39.       
Комп'ютерна техніка та методи математичної статистики
інформатики та комп’ютерного моніторингу
40.       
Основи фізичної реабілітації
фізичної реабілітації
41.       
Реабілітаційні технології:
фізичної реабілітації
42.       
Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату
фізичної реабілітації
43.       
Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
фізичної реабілітації
44.       
Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішних органів
фізичної реабілітації
45.       
Фізична реабілітація при захворюваннях  нервової системи
фізичної реабілітації
46.       
Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи
фізичної реабілітації
47.       
Фізіотерапія
фізичної реабілітації
48.       
Курортологія
фізичної реабілітації
49.       
Лікувальна фізична культура
фізичної реабілітації
50.       
Спортивна медицина/ Функціональна діагностика
фізичної реабілітації
51.       
Адаптивне фізичне виховання/ Метрологічний контроль
фізичної реабілітації
52.       
Методи дослідження у фізичному вихованні і  фізичній реабілітації/ Основи клінічної патології
фізичної реабілітації
53.       
Гімнастика та методика її викладання/ Новітні технології фізичного виховання школярів
фізичної реабілітації
54.       
Спортивні та рухливі ігри та методика їх викладання/ Загальна теорія підготовки спортсменів
фізичної реабілітації
55.       
Легка атлетика та методика її викладання/ Валеологія
фізичної реабілітації
56.       
Масаж лікувальний/ Масаж реабілітаційний
фізичної реабілітації
57.       
Плавання та методика його викладання/ Педагогічна майстерність
фізичної реабілітації
58.       
Оздоровчий фітнес/ Оздоровчий туризм та орієнтування
фізичної реабілітації
59.       
Підвищення спортивної майстерності/Дієтологія
фізичної реабілітації
60.       
Технічні засоби у фізичній реабілітації/ Методика занять у спеціальних медичних групах
фізичної реабілітації
61.       
Методика викладання фізичного виховання в школі/ Психологія спорту
фізичної реабілітації

 

 

Перелік дисциплін навчального плану

з підготовки фахівців освітнього рівня "магістр"

спеціальності 227 "Фізична реабілітація"

з/п
Найменування дисципліни
за навчальним планом
Найменування розробника програми
1
2
3
   1.
Інтелектуальна власність
екології та охорони навколишнього середовища
   2.
Основи соціальної реабілітації
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   3.
Педагогіка та психологія вищої школи
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   4.
Методика викладання у вищій школі
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   5.
Методологія та організація наукових досліджень/Сучасні наукові інноваційні технології
екології та охорони навколишнього середовища
   6.
Новітні технології у фізичній і соціальній реабілітації
фізичної реабілітації
   7.
Корекційна педагогіка
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   8.
Теорія і методика адаптивної фізичної культури
фізичної реабілітації
   9.
Теорія та методика реабілітаційної роботи
фізичної реабілітації
   10.
Фізична реабілітація алконаркозалежних
фізичної реабілітації
   11.
Основи менеджменту і маркетингу в управлінні фізкультурними та реабілітаційними закладами
фізичної реабілітації
   12.
Єдиний медико-інформаційний простір
інформатики та комп’ютерного моніторингу
   13.
Нетрадиційні методи у фізичній реабілітації/Східні системи фізичної реабілітації
фізичної реабілітації
   14.
Генетика людини/Біологічна адаптивність і соціальна адаптованість людини
екології та охорони навколишнього середовища
   15.
Моделювання процесів професійної реабілітації/Психотерапія спортсменів, хворих та інвалідів
фізичної реабілітації
   16.
Фізична реабілітація в педіатрії/Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології
фізичної реабілітації
   17.
Основи психіатрії/Основи психосоматики
соціальної роботи та гуманітарних дисциплін
   18.
Медико-біологічний контроль у фізичній реабілітації/Методи тестування рухових здібностей
фізичної реабілітації

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

 

 

Університет "Україна": історія успіху

 

 

 

Пісня про Університет "Україна

 

 

Бібліотека