ІХ Міжнародна
науково–практична конференція
студентівта молодих науковців
 
„НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ”
 
 
Конференція відбудеться
18 травня 2016 року у м. Рівне
 
Шановні студенти та молоді науковці!
Запрошуємо Вас взяти участь у IХ Міжнародній науково–практичній конференції студентів та молодих науковців „Наука, освіта, суспільство очима молодих”.
Конференція відбудеться18 травня 2016 року у Рівненському державному гуманітарному університеті (адреса: м. Рівне, вул. Остафова, 31).
 
Планується робота за такими напрямами:
ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНИЙ
Секція І. Молодий педагог:
–   сучасні технології (методи, засоби, методики) навчання у школі та ВНЗ;
–   проблеми дошкільної та корекційної освіти;
–   історія вітчизняної на зарубіжної педагогіки;
–   використання інформаційно-комунікаційних техно­логій у навчальному процесі в сучасних умовах.
Секція ІІ. Молодий психолог:
–   теоретичні та прикладні проблеми психологічних досліджень;
–   соціально–психологічні проблеми трансформа­цій­них процесів у суспільстві;
–   роль і діяльність психолога в навчальному закладі.
 
ПРИРОДНИЧО–МАТЕМАТИЧНИЙ
Секція ІІІ. Молодий природодослідник:
–   сучасні дослідження в галузі фізики, хімії, математики, астрономії, географії, екології, біології;
–   методи, засоби і технології експериментальних досліджень.
Секція ІV. Молодий програміст:
–   створення та впровадження прикладного програмного забезпечення;
–  розробка і використання прикладного програмного забезпечення та комп’ютерних моделей в різних сферах діяльності.
 
СУСПІЛЬНО–ГУМАНІТАРНИЙ
Секція V. Молодий історик:
–   сучасні дослідження в історії України;
–   сучасні дослідження у Всесвітній історії;
–   роль історичних досліджень у сучасних та майбутніх суспільних перетвореннях.
Секція VІ. Молодий громадянин держави:
–   процеси формування громадянської та соціальної позиції молоді;
–   проблеми працевлаштування та професійної самореалізації молоді;
–   роль молоді у політичних процесах в Україні та світі.
Секція VІІ. Молодий філолог:
–   сучасний стан володіння мовами у населення України;
–   актуальні проблеми семантики та мовознавства.
Секція VІІІ. Молодий мистецтвознавець:
–   розвиток мистецтва та культури українців та інших народів;
–   нові напрямки розвитку мистецтв.
Секція  ІХ. Молодий економіст:
-   перспективи розвитку економіки держави, галузей, регіонів;
-   актуальні проблеми економічної теорії, менеджменту та маркетингу;
-   сучасні дослідження у сфері фінансів, обліку, економічного аналізу та моделювання.
Секція  Х. Молодий менеджер інформаційних систем:
-   актуальні проблеми фахової підготовки менеджерів інформаційної діяльності;
-   документно-інформаційні ресурси сфериуправління.
 
Умови участі в конференції:
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно надіслати в оргкомітет до 28 квітня2016року:
–   Заявку на участь у конференції (додаток 1);
–   Тези доповіді обсягом 1–2 повні сторінки (додаток 2) роздруковані і підписані автором (авторами);
–   Електронний варіант тез та заявки надіслати на e-mail:batishkina @ gmail.com;
–   Рецензію наукового керівника чи рекомендацію кафедри (якщо науковий керівник буде співавтором наукової публікації, то рецензія чи рекомендація не обов’язкова);
–   Оргвнесок у розмірі 130 грн. з друкованим варіантом збірника, 30 грн. – з електронним варіантом збірника необхідно буде сплатити після отримання повідомлення про прийняття тез до друку і включення до програми роботи конференції (надіслати копію квитанції).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Тези доповідей плануємо опублікувати у збірнику матеріалів конференції до початку конференції.
 
Вимоги до оформлення тез доповідей:
Текст доповіді (1–2 повні сторінки) друкується на білих аркушах формату А4 з однієї сторони через 1 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 9 пт, береги: верхній, нижній, лівий, правий по 2,5 см. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300dpi. Електронні варіанти тез записувати у форматі „*.doc” (Word97–2013), назва файла повинна містити прізвище автора та номер обраної секції. Малюнки потрібно також записати окремими файлами у форматі „jpg”.
Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках (наприклад: [3, с. 314]). Список використаних джерел повинен бути складений з дотриманням правил держстандарту.
Тези підписуються авторами на звороті останньої сторінки, чим підтверджують, що дати, цитати, експериментальні дані, бібліографія звірені, а публікація належним чином підготовлена до видання. Тези доповідей не підлягають додатковому редагуванню тому мають бути ретельно перевірені. Матеріали  зі значними стилістичними, граматичними, орфогра­фічними помилками будуть відхилені.
 
Додаток 1
Заявка на участь у ІХМіжнародній конференції
„Наука, освіта, суспільство очима молодих”
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_____________________________
 
Посада (студент, магістрант, аспірант, здобувач, вчитель, психолог, викладач, доцент, професор)
_________________________________________
Науковий керівник (посада, прізвище, ім’я, побатькові повністю)__________________________
__________________________________________
Організація (повна назва) ___________________
_________________________________________
Секція ___________________________________
Тема доповіді _____________________________
__________________________________________
__________________________________________
Форма доповіді (пленарна, секційна, стендова,
дистанційна) ______________________________
Потреба в офіційному листі-запрошенні________
Потреба в проекторі ________________________
Адреса  ___________________________________
Телефон __________________________________
e-mail: ____________________________________
Потреба в житлі (гуртожиток, готель) __________
Даю дозвіл для оброрбки моїх персональних даних організаторами конференції без передачі їх іншим особам __________________________________
                                               (підпис)
 
Додаток 2
Зразок оформлення тез доповіді
 
НАЗВА ДОПОВІДІ
Прізвище, ініціали, посада доповідача
Прізвище, ініціали,  вчений ступінь, посада керівника
Навчальний заклад
Текст доповіді ...........
 
Список використаних джерел
1.
2.
 
Оргкомітет конференції:
 
Постоловський Руслан Михайлович– канд.іст.наук, проф. – голова оргкомітету;
Поніманська Тамара Іллівна – канд.пед.наук, проф. – заступник голови оргкомітету;
Батишкіна Юлія Валеріївна – канд.техн.наук, доц. – заступник голови оргкомітету;
Войтович Ігор Станіславович – докт. пед.наук, проф.;
Гон Максим Мойсейович – докт.політ.наук, проф.;
Павелків Роман Володимирович – докт.психол.наук, проф.;
Петрівський Ярослав Борисович – докт.техн.наук, проф.;
Сяський Андрій Олексійович – докт.техн.наук, проф.;
Бабич Степанія Михайлівна – канд.техн.наук, доц.;
Виткалов Сергій Володимирович – канд.мист., доц.;
Воробйова Ірина Анатоліївна – канд.пед.наук, доц.;
Галуха Любов Юріївна – канд.іст.наук, доц.;
Дичківська Ілона Миколаївна – канд.пед.наук, проф.;
Мельник Віра Йосипівна – канд.геогр.наук, доц.;
Мороз Ігор Петрович – канд.техн.наук, доц.;
Музичук Катерина Петрівна – канд.техн.наук, доц.;
Павлова Наталя Степанівна– канд. пед. наук., доц.;
Сілкова Галина Василівна – канд. пед. наук., доц.;
Ставицька Олена Григорівна, канд. психол. наук, доц.;
Суржук Тетяна Борисівна –канд.пед.наук, доц.;
Хижнякова Надія Олександрівна – канд.екон.наук, доц.
 
 
Матеріали надсилати на адресу:
33028, м.Рівне, вул.Остафова, 31, каб.306, Батишкіній Юлії Валеріївні
e-mail: batishkina @ gmail.com
тел. для довідок: (067) 362–64–28