ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс студентських наукових робіт за тематикоюнаукових досліджень навчально-виховних підрозділів університету таз нагоди святкування Дня науки в Україні
 
1. Загальні положення
1.1.    Університетський конкурс студентських наукових робіт (далі – Конкурс) проводиться з метою стимулювання творчого наукового пошуку, розвитку наскрізної тематики наукових досліджень студентів та з нагоди святкування Дня науки в Україні.
1.2.    Конкурс оголошує Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
1.3. Конкурс проводиться за тематикоюнаукових дослідженьнавчально-виховних підрозділів університету.
1.4.  Завданнями Конкурсу є:
-  підвищеннямотивації студентів університету до науково-дослідної роботи;
-  залучення студентів до наукових досліджень за тематикою кафедр університету;
-  упровадження наскрізної тематики студентських наукових досліджень.
     
2. Керівництво Конкурсом
2.1. Організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом здійснює Оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується президентом Університету «Україна».
2.2. Для організації та проведення Конкурсу у навчально-виховнихпідрозділах університету створюються Оргкомі­тети на чолі з їх керівниками.
2.3. Оргкомітети Конкурсу навчально-виховнихпідрозділів університету на своїх засіданнях розглядають представлені роботи, узагальнюють матеріали та подають кращі роботи для проведення ІІ етапу Конкурсу до базової структури університету в м. Києві (за адресою: вул. Львівська, 23, І корпус, каб. 306, м. Київ, 03115).
 
3. Вимоги до наукових робіт
  3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів на одну роботу) за тематикою наукових досліджень кафедр університету. Наукова робота повинна відображати результати дослідження одного або груп актуальних питань, які стосуються конкретної проблематики.  
3.2. Наукові роботи студентів, які є продовженням робіт, поданих на Конкурси у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
3.3.  Наукові  роботи  оформлюються  відповідно до таких вимог:
-     текст друкується з одного боку білого паперу на аркушах А4, шрифт TimesNewRoman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, ліве поле – 30 мм, праве поле – 10 мм, верхнє і нижнє поле – 15 мм. (40 рядків на сторінку).
-     обсяг зброшурованої  роботи  не більше 30 сторінок без урахування додатків;
-     робота повинна мати такі складові частини: титульна сторінка, зміст (із зазначенням початкової сторінки кожної складової частини роботи); вступ (до 2 стор.) має містити обґрунтування актуальності теми, формулювання мети й завдань дослідження, посилання на джерела інформації, методи виконання досліджень; розділи 2-4 складають положення та результати дослідження: наводиться короткий виклад сутності проблеми, з'ясовуються, чому вона виникла, наводиться огляд законодавчих актів, вітчизняних та зарубіжних літературних джерел, здійснюється аналіз ситуації, яка склалася в тій чи іншій сфері, опрацьовуються шляхи вирішення проблеми, роботу доцільно ілюструвати опрацьованими автором таблицями і графіками, діаграмами; висновки (1-2 стор) мають належати особисто автору і бути достатньо обґрунтованими (містити рекомендації і пропозиції); список використаних джерел (у порядку посилання у тексті роботи; не допускається зазначення у списку джерел, на які не було посилань у тексті роботи). При описі цих джерел необхідно дотримуватися існуючих правил бібліографії (зазначати діапазон сторінок у статтях, кількість сторінок у окремих виданнях тощо).
-     робота повинна мати анотацію (додаток 1), у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи та відомості про автора і наукового керівника, завірені печаткою вищого навчального закладу (додаток 2);
-     до наукової роботи додаються копії наукових публікацій автора з даної тематики;
-     креслення  та  ілюстрації,   що  додаються  до  роботи,   повинні  бути скомпоновані на аркуші формату А4.
3.4.  Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.
3.5.  Наукові роботи виконуються українською мовою.
3.6.  Наукова робота подана на другий тур з порушенням вимог цього Положення, конкурсною комісією не розглядається.
 
4. Порядок подання та розгляду наукових робіт Оргкомітетом Конкурсу
4.1. Конкурс проводиться у два етапи:
-  перший – з 14 квітня до 10 травня2016 рокуу навчально-виховнихпідрозділах університету;
-  другий – з 11 травня до 25 травня 2016 року– підсумковий етап Конкурсу по університету в цілому.
4.2. На першому етапі у навчально-виховнихпідрозділах університету проводиться відбір кращих наукових робіт студентів.
4.3. Другий етап Конкурсу проводиться у базовій структурі університету в м. Києві. Наукові роботи студентів надсилаються до базової структури університету в м.Києві у термін, визначений наказом.
4.4. Оргкомітет Конкурсу приймає рішення щодо визначення кращих робіт відкритим голосуванням більшістю голосів за наявності на даному засіданні не менше 2/3 його складу. При рівній кількості голосів голос голови є вирішальним. Рішення Оргкомітету Конкурсу оформлюється протоколом.
4.5. Оргкомітет Конкурсу визначає переможців, які оголошуються на засіданні Вченої ради університету.
4.6. Наукові роботи, подані на Конкурс, не повертаються.
 
5.  Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження
5. Визначення переможців Конкурсу проводиться за означеною тематикою.
5.1. Переможці Конкурсу визначаються рішенням Оргкомітету Конкурсу по кожному із напрямів і нагороджуються дипломами та грошовими преміями у рамках призового фонду Конкурсу, який складає 4 тис. гривень.
5.2. За рішенням Оргкомітету учасники Конкурсу по кожному із напрямів будуть нагороджені заохочувальними призами. 
5.3. Наукові керівники студентів-переможців Конкурсу нагороджуються грамотами із занесенням подяки до особової справи.
5.4. Переможці Конкурсу можуть надати статті на тему своїх наукових робіт для опублікування у  збірниках наукових  праць  «Вісник Університету «Україна».
 
 
Додаток 1
до Положення про Конкурс
 
АНОТАЦІЯ
 
В анотації наукової роботи ________________________________________ зазначаються:
-  актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;
-  загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість малюнків, схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо);
Завершується анотація набором ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються в рядок, через кому.
Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.
 
Додаток 2
до Положення про Конкурс
ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника
або назва  конкурсної роботи або шифр_
АВТОР
1. Прізвище _________________________
2. Ім’я _____________________(повністю)
3. По батькові ______________(повністю)
4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор __________________________________
5.Факультет _________________________
6. Спеціальність ______________________
7. Курс, група ________________________
8. Результати роботи опубліковані
____________________________________
(рік, місце, наукове видання)
9. Домашня адреса, тел. _______________
____________________________________
____________________________________
 
Науковий керівник
Автор роботи
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
1. Прізвище ___________________________
2. Ім’я _____________________(повністю)
3. По батькові ________________(повністю)
4. Місце роботи, тел. ___________________
______________________________________
5. Посада _____________________________
6. Науковий ступінь ____________________
7. Вчене звання ________________________
______________________________________
8. Домашня адреса, тел. _________________
______________________________________
______________________________________
 
______________________
(підпис)
______________________
(підпис)
 
 
Рішенням конкурсної комісії (назва навчально-виховного підрозділу)
 
студент/ка __________________________   рекомендується для участі в ІІ турі
                                    (прізвище, ініціали)
конкурсу студентських наукових робіт за тематикою наукових досліджень навчально-виховних підрозділів університету та з нагоди святкування Дня науки в Україні.
 
          Голова конкурсної комісії
  Навчально-виховного підрозділу                              ______________________
  М.П.    (підпис)           (посада, прізвище, ініціали)
 
«_____»  _____________ 2016 р.
(Приклад оформленнятитульної сторінки наукової роботи студента, яка подається на конкурс)
 
Шифр (наприклад «Травневе серце»)
 
 
 
 
 
НАЗВА РОБОТИ