VIІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
 З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
 
 «Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери:
виклики сьогодення»
 
27-29 травня 2016 року у м. Мелітополі
 
 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Васвзяти участь у роботі
VІІ Всеукраїнської науково-практичної  конференції з міжнародною участю«Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери:виклики сьогодення»
 
Мета конференції:
-об’єднання творчих зусиль науковців, викладачів, практичних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, реабілітологів представників громадських організацій для осмислення та узагальнення професійного досвіду в соціальній сфері;
-          поєднання теорії і практики у діяльності фахівців соціальної спрямованості на сучасному етапі розвитку суспільства.
Учасники конференції:
до участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, представники громадських об’єднань, фахівці  соціальної сфери: соціологи, психологи, соціальні педагоги, соціальні працівники, реабілітологи.
Конференція  відбудеться 27-29травня 2016 р. в приміщенні  Мелітопольського державного педагогічного університету за адресою: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. К. Маркса, 19.
Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутне таксі «Ц.ринок» до кінцевої зупинки
 
Режим роботи:
27 травня– заїзд, пленарне та секційні засідання, екскурсія на Кам’яну Могилу (геологічна пам’ятка) та майстер-класи на її території;
28 травня  - тренінг-марафон (представлені: психодрама, арт-терапія, гештальт-терапія та ін.); закриття конференції;
29 травня– екскурсійний день (заповідні місця Запорізького краю) – оплачується окремо.
Початок роботи конференції 27 травня 2016 р. о 10 год. Реєстрація учасників –о 9 год. на першому поверсі  Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти МДПУ ім. Богдана Хмельницького.
 
 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:
 
1.       Соціальна робота – теорія і практика:
-       теоретичні засади підготовки фахівців соціальної сфери;
-          специфіка допомоги різним категоріям клієнтів.
 
2.       Соціальна психологія – сучасний вимір професіоналізму:
-          методологічні основи соціально-психологічного втручання в соціальній сфері;
-          мала соціальна група: структурні і динамічні параметри, груповий процес.
 
3.       Соціальна педагогіка – сьогодення та перспективи:
-          інноваційні технології в роботі соціального педагога;
-          критерії якості професійної підготовки соціального педагога.
 
4.       Реабілітація  (соціальна, психологічна і фізична) – потреби та можливості:
-          досвід поєднання і функціонування різновидів реабілітації;
-          реабілітаційні заходи щодо ВПО та ветеранів АТО;
 
У межах кожного тематичного напрямку розглядаються також питання:
-          специфіка професійної діяльності фахівця соціальної сфери;
-          потреби суспільства й фахова діяльність.
 
Для публікації в матеріалах конференції подаються або стаття, або тези.
 
Вимоги до змісту і технічного оформлення тексту статті у збірник матеріалів конференції
Мова статті – українська. Загальний обсяг 10–12 сторінок. Структура статті повинна відповідати вимогам щодо фахових наукових видань України, мати анотації українською, російською та англійською мовами (переклад прізвища автора, назви статті та текст до 100 слів ) і ключові слова зазначеними мовами (до 10 слів).
Матеріали подаються в друкованому (підписаному автором) та електронному (лист у форматі MS Word 97/2000 на адресу olgapletka @ mail.ru) варіантах:
– тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5, вирівнювання – по ширині;
– верхнє, нижнє і праве поля – 2,0см, ліве – 2,5см,  відступ на абзац – 1,25см;
– на початку в лівому верхньому кутку - УДК, у правому верхньому кутку - прізвище та ініціали, науковий ступінь та вчене звання (маленькими буквами, жирним шрифтом Arial 14-го розміру);  нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто; нижче, через інтервал, посередині великими літерами – назва статті (маленькими буквами, жирним шрифтом 14-го розміру Arial); нижче, через два інтервали, друкується текст у Times New Roman;
– схеми і діаграми виконуються в редакторі Word;
– список літератури є обов’язковим і додається після статті, джерела зазначають у порядку цитування та за сучасними вимогами;
– посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках, де зазначаються номер джерела і через кому сторінка, наприклад [6, с. 49].
 
Автори відповідають за зміст і достовірність поданих матеріалів. Термін подачі статей до 02 травня 2016 року.
Вимоги до статей у фахове видання.
Мова статті – українська, російська. Загальний обсяг 12 сторінок (0,5 авт. арк.). Структура статті повинна відповідати вимогам щодо фахових наукових видань України.
Структура статті:
1)прізвище та ініціали автора;
2) назва статті (великими літерами);
3) резюме українською мовою (200-250 слів) (10 кегль);
4) ключові слова українською мовою (5-7 слів) (10 кегль);
5) постановка наукової проблеми та її значення;
6) аналіз останніх досліджень із цієї проблеми;
7) мета та завдання статті;
8) методи та методики;
9) виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
10) висновки і перспективи подальших досліджень;
11) література (на кожну позицію є посилання в статті), примітки, джерела ілюстративного матеріалу, список нестандартних скорочень;
12) прізвище, ініціали автора англійською мовою (10 кегль);
13) назва статті англійською мовою
14) резюме англійською мовою (200-250 слів) (10 кегль);
15) ключові слова англійською;
16) прізвище, ініціали автора російською мовою (10 кегль);
17) назва статті російською мовою;
18) резюме російською мовою (200-250 слів) (10 кегль);
19) ключові слова російською мовою ),
20) ел. адреса для листування, телефон.
 
 
Список літературиоформляти за нормами Американської психологічної асоціації (APA): 
Якщо джерело опубліковано українською чи російською мовою (або іншими кириличними мовами), в списку літератури його необхідно подати лише латинськими літерами, наприклад:  
Vygotsky, L. Myshleniye i rech [Thinking and Speech] / L. Vygotsky. – Moscow: Labirint, 2001. – 368 p.; 
Kravchuk, S. Teoretychna model intelektu [Theoretical model of intelligence] / S. Kravchuk // Psycholohichni Perspektyvy. – 2006. – No 18. – P. 222-230;
цитувати не більше 10-ти джерел, в оглядах - до 30-ти; на кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті статті; 
посилаючись на статтю, в списку літератури обов'язково вказувати її авторів, назву, джерело-видання, рік, випуск (число), сторінки; на книгу в цілому - авторів, назву (і жанр), місце видання, видавництво, рік та кількість сторінок; на інтернет-видання - джерело та дату використання;
посилання робляться так:  якщо мається на увазі джерело в цілому [3] у випадку цитування із зазначенням номеру сторінки [3, 25].
Редакційна колегія після наукового редагування може повернути статтю автору для опрацювання.
Термін подачі фахових статей до 20 травня 2016 року
 
Умови участі:
Організаційний внесок за участь у конференції (27-28 травня) - 300 грн.
(29 травня – екскурсійний день, оплачується окремо), заочна форма участі (матеріали конференції, сертифікат та їх пересилка) – 150 грн. Спеціальні умови участі для окремих категорій (при наявності відповідних документів):
 - для учасників попередніх конференцій – 250 грн.
- для членів ВГО «Арт-терапевтична асоціація» і студентам очного відділення 200 грн,
- для волонтерів, вимушених переселенців та ветеранів АТО 150 грн.
Є можливість оплати поденно.
Умови заочної участі:
 - тільки публікація – оплачується за кількістю сторінок;
 - публікація, внесення у програму конференції, надання сертифікату, поштові послуги (пересилка матеріалів) – вартість публікації + 50% оргвнеску (150 грн).
29 травня оплачується окремо  залежно від вартості екскурсійного пакету.
Можливі варіанти проживання: гуртожиток (від 100 грн.), винаймання подобово квартири (від 120 грн.) або готелю (від 180грн.).
Оргвнесок можна сплатити беспосередньо на конференції.
У разі попередньої сплати оргвнеску  просимо надіслати кошти поштовим переказом  Плетці Ользі Тарасівні на адресу: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.
 
Шановні колеги – учасники конференції!
 
Прошу звернути Вашу увагу на те, що можливість подавати заявки, вносити зміни у програму конференції є до 10 травня 2016 року. Після зазначеного терміну такої можливості не буде.
 
Додаткова інформація:
https://www.facebook.com/groups/383956691651255/
 
Заявка на участь у роботі конференції подається без скорочень у електронному варіанті за адресою: https://docs.google.com/forms/d/1frh7xo-K2WiIc7LM4faB0JuKabygtcNR_kajATXJgWY/viewform
 
Організаційний комітет конференції буде щиро вдячний за оперативність, розуміння та попередню реєстрацію.
 
 
Вимоги до технічного оформлення тексту доповіді (тез)
Мова тез – українська або російська. Загальний обсяг тез  –  не більше 3 стор.
Матеріали подаються в друкованому та електронному варіантах на диску у форматі MS Word 97/2000 або на електронну пошту:
– тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5;
– усі поля на сторінці по 2 см, відступ на абзац 1,25 см;
– на початку в лівому верхньому куті - УДК, у правому куті - прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю, напівжирним курсивом Arial); нижче – назва організації (ВНЗ) (без скорочень) та місто; нижче через інтервал у центрі – назва статті або доповіді (маленькими буквами, жирним шрифтом 14-го розміру Arial); нижче, через два інтервали, друкується текст у Times New Roman;
– ілюстрації мають бути виконані з використанням стандартних  програм пакету MS Office (Word, Excel, Power Point), вставлені у текст як малюнок та згруповані (поміщати в разі крайньої потреби);
– список літератури є обов’язковим і додається після тез, джерела зазначають у порядку цитування(4–5 джерел);
– посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках.
Вартість публікації: 40 гривень за 1 сторінку тексту. Термін подачі тез до 2 травня 2016 р.
 Контактна особа: Плетка Ольга Тарасівна, р. тел.: (044) 425-24-08;
м.тел.: (098) 425-16-09
Електронна адреса для спілкування: olgapletka @ mail.ru
 
Умови участі в конференції
1.      Електронна реєстрація https://docs.google.com/forms/d/1frh7xo-K2WiIc7LM4faB0JuKabygtcNR_kajATXJgWY/viewform
2.      Один друкований екземпляр статті або тез (підписаний автором або авторами).
3.      Лист з текстом статті або тез (назва файлу – прізвище першого автора українською) надсилається на адресу: olgapletka @ mail.ru.
4.      Поштова квитанція про оплату (40 грн. за повну або неповну сторінку) - до 10 травня 2016 року
Для участі у конференції просимо до 10 травня 2016 рокунадіслати заявку та кошти Плетці Ользі Тарасівні на адресу: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 15. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.
Усі матеріали, надіслані та оплачені в зазначений термін (тези і статті для друку в матеріалах конференції), публікуються до початку конференції.
Відібрані оргкомітетом статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Наукові студії з соціальної та політичної психології».
Учасники конференції отримують сертифікати участі.
Організаційний внесок за участь у конференції становить 300 грн. – для по­кри­ття затрат, пов’язаних з інформаційно-організаційним забезпечен­ням.
Ви­тра­ти на відрядження за рахунок сторони, що відряджає.
 
 
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення»
(Мелітополь, травень 2016)
Прізвище  ________________________________
Ім’я   ___________________________________
По батькові  _____________________________
Науковий ступінь  _________________________
Вчене звання_____________________________
Місце роботи (організація) __________________
Посада  _________________________________
Адреса для листування ____________________
________________________________________
Телефон / факс дом. _______________________
Телефон / факс служб. _____________________
Ел. пошта:
 
Форма участі: 
-           доклад на пленарному засіданні (до 15 хв.);
-           повідомлення на секції (до 10 хв.);
-          участь без доповіді та публікації;
-          участь тільки публікацією;
-           демонстрація майстер-класу (2 год.),
назва ________________________________
________________________________________
Назва доповіді (виступу)
________________________________________
________________________________________
Напрям (секція) ___________________________
Потреба в житлі:       ___ Так   ___ Ні
(уточнити по тел. можливість бронювання житла)
 
 
Шановний друже!
Запрошуємо до мальовничого куточка України – м. Мелітополя!
Цікаві зустрічі з однодумцями, калейдоскоп практичних новинок та гарний відпочинок гарантує Вам оргкомітет конференції.
До конференції запрошуються фахівці, що працюють у соціальній сфері: науковці, практичні психологи, соціальні психологи, соціальні педагоги та соціальні працівники, а також студенти, що навчаються за цими спеціальностями.
Міждисциплінарний формат конференції допоможе знайти кожному щось цікаве для себе.
Поєднання сучасної наукової думки і практичних занять, проведення майстер-класів на території геологічної пам’ятки України – Кам’яній Могилі – і це не все, що планується!
 
Літня чудова погода, захоплива прогулянка по заповідним місцям запорізького краюта  мелітопольська черешня гарантують Вам вихор вражень.
 
Завітайте до нас!